Jump to content

Przepisy po 1 maja


shodan

Recommended Posts

Trafiło do mnie coś takiego, nie znam natomiast źródła:

 

---

Sprowadzanie samochodów do Polski z krajów członkowskich Unii

 

We wspólnocie europejskich istnieje zakaz

stosowania w przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi ceł i

innych opłat wywierających ten sam skutek, co cła. W krajach Unii obowiązuje

swobodny przepływ towarów. Dotyczy to także samochodów osobowych, tak, więc

przywóz do Polski samochodów z dowolnego kraju Unii będzie wolny od

należności celnych przywozowych.

 

Ustawa z dnia 11 marca bieżącego roku o

podatku VAT w stosunku do sprowadzanych samochodów z UE formułuje dwa reżimy

podatkowe. Zastosowanie jednego z nich jest zależne od spełnienia przez

sprowadzany samochód definicji nowego środka transportu, która zawarta

została w art. 2 pkt. 10 ustawy. Mówi ona, że samochód może być traktowany

jako nowy, jeżeli nie przejechał więcej niż 6 tysięcy kilometrów lub od

momentu dopuszczenia jego do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. W

przypadku samochodu uznanego za nowy, podatek VAT (22% na rynku polskim)

zawsze będzie pobierany w kraju, w którym pojazd będzie używany, niezależnie

od statusu sprzedającego i nabywcy. Zatem polski podmiot (niezależnie od

tego, czy jest on podatnikiem VAT, czy też nie), który nabędzie nowy

samochód w innym państwie Unii, zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku

VAT w Polsce w pełnej wysokości.

W przypadku nabycia samochodu

niespełniającego przedstawionej wcześniej definicji, przez podmiot niebędący

podatnikiem VAT, podatek ten zostanie, co do zasady zapłacony w cenie

nabywanego samochodu w miejscu zakupu (jezeli transakcja będzie podlegała

temu podatkowi).

 

Przywóz samochodu przez osobę fizyczną? nie

będącą? podatnikiem VAT, która nie sprowadza samochodów zawodowo.

 

1. Samochód nowy - aby go zarejestrować

właściciel powinien mieć:

- dowód własności pojazdu;

- deklarację jego wartości;

- aktualne świadectwo homologacji typu;

- dowód rejestracji kraju (UE), w którym był

zarejestrowany;

- dokument o wyrejestrowaniu jeżeli został

wyrejestrowany oraz wcześniejszy dowód rejestracji;

- ubezpieczenie pojazdu.

W ciągu 5 dni od dnia nabycia samochodu,

jego właściciel będzie zobowiązany złożyć deklarację uproszczon? do

właściwego urzędu celnego oraz dokonać zapłaty akcyzy (zgodnie ze stawkami

zaprezentowanymi w artykule "Akcyza po 1 maja" - na dole tekstu). Dokument

potwierdzający zapłatę podatku jest wymagany do rejestracji. Pojazd będzie

musiał być zarejestrowany w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Przy rejestracji samochodu nowego nie ma

obowiązku uzyskania opinii z polskiej stacji diagnostycznej, gdyż uznawane

jest wymienione już wcześniej świadectwo homologacji.

Osoba fizyczna, która sprowadziła samochód,

będzie również musiała przy jego rejestracji przedstawić potwierdzenie z

urzędu skarbowego o zapłacie podatku VAT. W takim przypadku, we właściwym

urzędzie należy złożyć uproszczon? deklarację podatkową?, informację o

nabywanym pojeździe wraz z kopią? faktury lub umowy potwierdzającej zakup.

Osoba taka jest zobowiązana do zapłaty podatku w kwocie wynikającej ze

złożonej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Po zapłacie otrzyma ona z urzędu zaświadczenie potwierdzające uiszczenie

podatku, które należy później przedłożyć we właściwym wydziale komunikacji

przy rejestracji.

 

2. Samochód używany - aby go zarejestrować

właściciel powinien mieć wszystkie wyżej wymienione dokumenty poza

homologacją?. Wracając do Polski, na granicy nie trzeba będzie zgłaszać auta

do odprawy celnej. Dokumenty zostaną? jednak sprawdzone przez Straż

Graniczną?. W ciągu 5 dni od dnia nabycia samochodu, podobnie jak w

przypadku samochodu nowego, jego właściciel będzie zobowiązany złożyć

deklarację uproszczon? do właściwego urzędu celnego oraz dokonać zapłaty

akcyzy. Dokument potwierdzający zapłatę podatku jest wymagany do

rejestracji. Pojazd będzie musiał być zarejestrowany w ciągu 30 dni od dnia

jego sprowadzenia. Przy sprowadzaniu samochodu używanego nadal będzie

wymagana, przed pierwszą? rejestracją?, opinia o jego stanie technicznym

wydana przez polską? stację diagnostyczną?. Pojazd uszkodzony, który nie

spełni po naprawie określonych warunków i nie uzyska zaświadczenia o

pozytywnym wyniku badania technicznego, nie będzie mógł być dopuszczony do

ruchu drogowego. Osoba fizyczna, która sprowadziła samochód używany, będzie

również musiała dla celów rejestracji przedstawić naczelnikowi urzędu

skarbowego określone dokumenty potwierdzające nabycie samochodu wraz z

wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku VAT.

 

Przedsiębiorstwo, którego działalności?

handlową? będzie zakup samochodów z obszaru UE w celu ich sprzedaży w Polsce

 

Prowadzący działalność tego typu zobowiązany

będzie do złożenia we właściwym urzędzie celnym deklaracji dla podatku

akcyzowego i do jego zapłacenia. Podatnik ten na mocy art.82 ust.1 ustawy ma

obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentując? sprzedaż i wykazać w tej

fakturze kwotę akcyzy. Poza obowiązkami już wymienionymi, przedsiebiorca

zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT i zgłoszenia INTRASTAT. W przypadku

płatników podatku VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego samochodu należy

wykazać w miesięcznej deklaracji podatkowej oraz kwartalnej informacji

podsumowującej. Jeżeli samochód ma być zarejestrowany przez podatnika w

Polsce lub, jeżeli nie podlega rejestracji a ma być użytkowany na terenie

naszego kraju, podatnik jest również zobowiązany do złożenia w urzędzie

skarbowym informacji o nabywanym środku transportu wraz z kopią? faktury

potwierdzającej nabycie tego samochodu oraz do zapłaty podatku.

 

Przywóz samochodów do Polski z państw nie

należących do UE

 

Po przywozie samochodu do Polski importer z

zakupionym samochodem przejdzie kontrolę celn? i będzie zobowiązany do

złożenia zgłoszenia celnego. Dokumenty wymagane to:

- dowód kupna - sprzedaży;

- dowód rejestracyjny, jeżeli samochód był

zarejestrowany;

- dokument o wyrejestrowaniu, w przypadku

samochodu wyrejestrowanego;

- ubezpieczenie pojazdu;

- ?świadectwo homologacji.

Dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie o

pozytywnej opinii polskiej stacji diagnostycznej. W przypadku importu

jednego nowego samochodu, importer zwolniony będzie z przedstawienia w

wydziale komunikacji wyciągu ze ?świadectwa homologacji.

Podstaw? obliczenia cła będzie wartość celna

pojazdu. Wartość celna powiększona o cło stanowić będzie bazę do obliczenia

podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o cło i akcyzę bazę do

wyliczenia podatku VAT.

Dowodem odprawy celnej pozostaje dokument

SAD. Wraz z tym dowodem oraz z wcześniej wymienionymi dokumentami importer

będzie mógł ubiegać się o rejestrację samochodu.

 

 

 

Akcyza

 

Uchwalenie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia bieżącego roku, w

jej proponowanym kształcie w zasadzie nie zmieni dotychczasowego sposobu

działania producentów i importerów samochodów (w tym również prywatnych).

Poza drobnymi korektami w sposobie naliczania podatku, stawki pozostają na

tym samym poziomie i wahać się będą od 3,1% do maksymalnie 65%. Wprowadzane

zmiany ujednolicają jedynie sposób naliczania podatku, likwidując tym samym

dotychczasowe zróżnicowanie w wysokości stawek podatku akcyzowego w

przypadku pojazdu importowanego i sprzedawanego w kraju, nie zmieniając

wielkości obciążenia tym podatkiem.

 

Wartość podatku naliczonego obliczać się będzie rachunkiem wprost (stawka

podatku x wartość) przy wykorzystaniu następujących stawek:

- dla samochodów napędzanych silnikiem o pojemności do 2 litrów (włącznie):

- samochody roczne i dwuletnie - 3,1% (rok produkcji 2003 i 2004);

- samochody trzyletnie - 15,1%;

- samochody czteroletnie - 27,1%;

- samochody pięcioletnie - 39,1%;

- samochody sześcioletnie - 51,1%;

- samochody siedmioletnie - 63,1%;

- samochody ośmioletnie i starsze - 65%.

- dla samochodów napędzanych silnikiem o pojemności powyżej 2 litrów:

- samochody roczne i dwuletnie - 13,6% (rok produkcji 2003 i 2004);

- samochody trzyletnie - 25,6%;

- samochody czteroletnie - 37,6%;

- samochody pięcioletnie - 49,6%;

- samochody sześcioletnie - 61,6%;

- samochody siedmioletnie i starsze - 65%.

 

Podstawą do zmiany sposobu naliczania wartości podatku jest Art. 10 ustawy,

który mówi, że:

"1. Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie

opodatkowania jest:

1) kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów

akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę

akcyzy, należne od tych towarów;

2) kwota jaką nabywca jest obowiązany zapłacić za wyroby akcyzowe, w

przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;......"

 

Chociaż obecnie Ministerstwo Finansów twierdzi, iż nie planuje zmian w

zakresie stawek podatku akcyzowego dla samochodów używanych rejestrowanych

po raz pierwszy na terenie Polski, to nikt nie jest w stanie wykluczyć, że

takie zmiany nie nastąpią. Coraz częściej słychać głosy, mówiące o

niejednakowym traktowaniu oficjalnych importerów samochodów nowych i

samochodów używanych. Można się spodziewać, iż w rozmowach z

przedstawicielami Unii temat ten będzie poruszany, co w konsekwencji może

jednak doprowadzić do zmian. Czy i kiedy to może nastąpić nie wiadomo.

 

Nic nie zmienia się w sposobie płacenia podatku. Podatek akcyzowy, podobnie

jak teraz, będzie płacony w urzędach celnych, które najprawdopodobniej będą

mogły weryfikować wartość faktury na bazie informacji zawartych np. w

katalogach EUROTAXu. Dokument wystawiany przez Urząd Celny, potwierdzający

zapłatę podatku, zgodnie z przygotowanym przez Ministra Infrastruktury

rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, będzie

dokumentem wymaganym do zarejestrowania pojazdu (samochodu osobowego).

 

Pomimo sporych różnic w cenach samochodów pomiędzy rynkiem polskim i

obecnymi rynkami krajów Unii, może się okazać, iż chętnych do zakupu

samochodu w Polsce nie będzie wielu, bowiem wszystko wskazuje na to, że

klienci zagraniczni kupując samochód w Polsce w przeciwieństwie do podatku

VAT, nie będą mogli liczyć ze strony Ministerstwa Finansów na zwrot podatku

akcyzowego.

Link to comment
Share on other sites

Jak juz jestesmy przy ustawach : Trybunal konstytucyjny zadecydowal:

 

NIE BEDZIE BIOPALIW!!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:

 

Czyli co mój Gacoperz na Rzepaku nie będzie jeździł :? a to pech, no dobra żartuje, całe szczęście że nie przeszła ta ustawa, nic nie mam przeciwko bio ale powinien być wybór.

 

A Szanowny WB pewnie nie pocieszony bo nie będzie mógł z benzyny spirytusu odzyskiwać, ale nic się nie martw zaczne coś pędzić to się podziele :twisted:

Link to comment
Share on other sites

A ja w dalszym ciągu czegoś nierozumiem. Na wstępie mowa jest o przepisie, mówiącym, że nie wolno stosować ceł ani opłat wywołujących ten sam skutek, tzn. obciążenia towaru z za granicy, a zaraz po tym o obowiązku płacenia VATu za sprowadzony samochód albo o akcyzie itp.

 

Sprawa nówki jest w miarę jasna. Kupuję po cenie netto, płacę akcyzę + VAT w swoim kraju. Inaczej jest z używanym. Jak kupuję w PL, to albo płacę fakturę komisowi i nic więcej (bo komis płaci VAT od prowizji), albo płacę podatek od czynności cywilnoprawnej. Plus oczywiście opłaty rejestracyjne. A wedle tego tekstu po sprowadzeniu auta z innego państwa UE, muszę zapłacić jeszcze akcyzę, czyli de facto cały czas bulę za to że kupiłem samochód nie u nas :!: Chyba, że teraz będzie się płacić akcyzę za każdym kupnem samochodu i za malcarza 10 letniego wyjdzie tyle samo co za nówkę Subarynę.

 

Rozumiem, że to pozytywnie wpłynie na naszą prężnie rozwijąjącą się gospodarkę i znacząco podniesie już i tak wysoką stopę życiową :twisted:.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...